Obowiazek ewidencji czasu pracy kierowcow

Każdy przedsiębiorca, w kwestia obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki oraz budowle, maszyny, środki transportu, meble a indywidualne urządzenia, których liczbę w terminie ich dostania przekracza kwotę trzy tysiące pięćset miłych także musi on być współwłasnością lub własnością podatnika czyli firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych następuje w maju, w którym stał on zdobyty.

Ewidencja środków trwałych zapewne istnieć przesuwana w książce nabytej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych umowach z odpowiednimi rubrykami z komputera, na mapach ręcznie zbudowanych z narysowanymi tabelkami lub w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie potrzebne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie używanego w nazwie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na podstawie dokumentów, które powodują wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna mieć: liczbę porządkową, datę nabycia i podjęcia do stosowania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (zależna istnieje z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, aktualną kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z winą jej dokonania. W przypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Dbając o obowiązującej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.